18 satoshi

 12 satoshi

 12 satoshi

 10 satoshi

 9 satoshi

 8 satoshi

 8 satoshi

 8 satoshi

 8 satoshi

 8 satoshi

 8 satoshi

 8 satoshi

 8 satoshi

 6 satoshi

 6 satoshi

 6 satoshi

 6 satoshi

 6 satoshi

 4 satoshi

 4 satoshi

 4 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 3 satoshi

 2 satoshi

 2 satoshi

 2 satoshi

 2 satoshi

 2 satoshi

 2 satoshi

 2 satoshi